Hallgatói számítástechnikai labor

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Hallgatói számítástechnikai labor
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A hall­ga­tói szá­mí­tás­tech­ni­kai igé­nyek ki­elé­gí­té­sé­re - el­ső­sor­ban a csil­la­gá­sza­ti di­gi­tá­lis ké­pi adat­fel­dol­go­zás és a UNIX ope­rá­ci­ós rend­szer ok­ta­tá­sa - egy Sun ala­pú rend­szer áll ren­del­ke­zés­re, mely­ben egy Sun So­la­ris 10 ope­rá­ci­ós rend­szert fut­ta­tó Sun En­ter­pri­se 250 szer­ver 12 da­rab Sun Ray 100 vé­kony kli­enst szol­gál ki.

TudományterületekMűködés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
1
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
2
Személyes eszközök