Fluoreszcenciával aktivált sejtszortírozó (FACS)

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Fluoreszcenciával aktivált sejtszortírozó (FACS)
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A BD FACS(Fluoreszcencia Aktivált Multiparaméteres Celluláris analizátor és Sejtszortírozó berendezés)Aria III. áramlási citométere a világon rendelkezésre álló és részecske/sejt analízisre valamint szortírozásra egyaránt alkalmas vezető készülékeinek legújabb (2010 májusa óta forgalmazott) verziója. A készülék azon az elven működik, hogy egy speciális, zárt (kettős) fluidikai rendszerben a sejt/részecske-szuszpenziót felszívja majd kontrollálható sebességgel egy vizsgáló cellába juttatja (hasonlóan a mai legkorszerűbb inkjet nyomtatók működési mechanizmusához). Itt a folyadékáramra merőlegesen 2 (vagy opcionálisan max. 6) lézerfényforrás a folyadékáramot merőlegesen megvilágítja. A detektálás ’szuperérzékenységét’ egy, a BD cég által kifejlesztett, a mérőcellához géllel rögzített lencserendszer biztosítja, mely a ’fénybegyűjtés’ hatékonyságát maximalizálja. A lézerfény útjában áthaladó részecskékről/sejtekről kétféle optikai jel képezhető le. Egyrészt az előre irányuló fényszórás (forward scatter) – mely a sejtmérettel/alakkal arányosítható -, másrészt az un. oldalirányú (90°) fényszórás (side scatter), mely a sejtek/részecskék belső optikai törésmutatójával/ optikai sűrűségével arányos. Ez sejtek esetén az un. ’granularitással’ ill. a sejtmag(ok) állapotával (pl. kondenzált DNS állomány/kromatin) korrelál. Másrészt, a műszer egyik legfontosabb előnye, hogy a fluoreszcens indikátorokkal vagy fluoreszcens ellenanyagokkal immuncitokémiai úton, szelektív tulajdonságokra (pl. adott fehérjék mennyisége; a sejt össz DNS/RNS tartalma; intracelluláris Ca2+ szint; intracelluláris pH, adott foszforilált fehérje szintje; mitokondriális potenciál; plazmamembrán potenciál, stb.) jelölt sejtek esetén, a jelenlegi 2 lézer fényforrással is – a fényemissziós oldalon alkalmazott speciális trigon prizmarendszer segítségével – akár 7 különböző fluoreszcens ill. fényszórás jel egyidejű detektálására nyílik lehetőség egyetlen sejtről/részecskéről, miközben az áthalad a lézernyalábok metszéspontján.

A most beszerzésre került korszerű készülék tehát moduláris szerkezetű, tetszés szerint bővíthető további (UV és látható hullámhosszú) lézer fényforrásokkal (jelenleg egy 488 nm és egy 633 nm hullámhosszú lézerfényforrással rendelkezik), ami lehetővé teszi, hogy egyedi sejtenként akár 18 független paraméter (tulajdonság) legyen regisztrálható. A berendezés egy másik, igen fontos előnyös tulajdonsága, hogy képes az analizált részecskék/sejtek szortírozására is, az előzőleg detektált tulajdonságok alapján, a felhasználó által kijelölt (’kapuzott’) módon. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy pl. egy kisérleti egér lépéből izolált lépsejtek (~108) közül, igen jó hatékonysággal és gyorsan képes „kiszelektálni/feldúsítani” bizonyos tulajdonságokkal rendelkező sejteket, még ha azok nincsenek is többen mint „néhány száz vagy ezer”. Ugyanezen tulajdonság előnyös lehet pl. immunszervek sejtpopulációiból azon kicsiny alpopulációk nagy tisztaságú (~98%) izolálására is, melyek a teljes sejtmennyiség ≤ 1-5%-át teszik ki. Ezt a készülék a detektálási jelektől és a felhasználó által meghatározott paraméterhatároktól függően a sejteket tartalmazó folyadékcseppek szelektív elektromos feltöltésével, majd a tovább haladó folyadékcseppek egy feltöltött lemezpár között történő áthaladása során azok eltérítése révén, különböző felfogó tartályokba (pl. Eppendorf cső, mikroplate lyukak) gyűjti.

Technikai paraméterek: Nozzle size” (kapilláris méret), azaz a vizsgálható részecskemérettartomány: 70 - 130 μm. Fluoreszcencia üzemmódban 2 lézerfényforrás: 488 nm; 633 nm. Emissziós szűrők: 488 nm gerjesztés: 530±15 nm (zöld) (FITC, Alexa488, GFP, etc.);585±21 nm (sárga) (PE; Alexa532; Cy3); 616±12 nm (sárgás-vörös) (PE-Texas RedTM); 695±20 nm (vörös) (PerCP; PerCP-CyTM5.5; PE-Cy-5.5, PI, etc.); 760±30 nm (távoli vörös) (PE-Cy7). 633 nm gerjesztés: 660±10 nm (vörös) (APC); 780±30 nm (távoli vörös) (APC-Cy7; APC-H7)

Bármilyen szuszpenzióban stabilan alkalmazható sejt, mikróba vagy részecske vizsgálata során alkalmazható analízis-sebesség: ~ 60.000 részecske/szekundum! A sejtszortírozás során az alkalmazható (nyomásfüggő) sebesség erősen sejttípus függő (sejtalaktól és morfológiától). Ez a tisztasági fok és a hatékonyság optimalizálása miatt rendszerint alacsonyabb (pl. 5-30.000 sejt/szekundum).
*Gép/műszer/helyiséghez tartozó honlapcím (ha van)
http://submicro.elte.hu

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
3.2.3 Biológia
3.2.3.5 Sejtbiológia
3.2.3.12 Genetika
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
Részecske/sejt analízisre valamint szortírozásra egyaránt alkalmas készülék, amely az immunológiai és sejtbiológiai kutatások számára óriási lehetőség, hiszen eddig ismeretlen alpopulációk találhatók meg a rendszerrel, másrészt ezen sejtpopulációk tulajdonságai, ill. a transzfekciók révén szelektíven módosított sejtvonalak tulajdonságai is szelektíven tanulmányozhatók.

Főbb, alap- és alkalmazott-kutatási felhasználási területei:Immunológiai alap és alkalmazott kutatások: autoimmunitás; allergológia;immunszabályozás, immunmoduláció kutatások. Sejtbiológiai és genetikai alap és alkalmazott kutatások: a sejthalál mechanizmusok molekuláris hátterének vizsgálata; transzfektált sejtek analízise és szortírozása, génmódosítások hatásának vizsgálata. A sejtek kommunikációjában kritikus jelátviteli folyamatok (pl. foszforiláció, kalcium szignálok) analízise. Fagocitózis, sejtosztódás és egyéb immunológiai alapfolyamatok vizsgálata. Szuszpenzióban alkalmazható mikróbák jellemzőinek vizsgálata. Potenciális hatóanyagok fejlesztése során sejtszintű internalizációs ill. kötődési vizsgálatok. Szuszpenzióban stabilan alkalmazható megfelelő mérettartományú részecskék fényszórás/fluoreszcencia alapján vizsgálható tulajdonságainak analízise.Működés, működtetés
Személyes eszközök