500/4500 RC teleszkóp + eShel echelle spektrográf

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
500/4500 RC teleszkóp + eShel echelle spektrográf
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
Az 50 cm átmérőjű, f/9 fényerejű Ritchey-Chrétien teleszkóp az ELTE GAO MKK csillagászati spektroszkópiai célokat szolgáló főműszere, melyen egy R=11000-es közepes felbontású, a Shelyak Instruments cég által gyártott eShel típusú echelle spektrográf üzemel.

A te­lesz­kóp me­cha­ni­ká­ja vil­lás Mo­FoD MkII, Pul­sar2 ve­zér­lés­sel és Fo­cusR fó­kusz­ve­zér­lő­vel. Mind­két ten­gely dörzs­haj­tá­sos, en­kód­eres vissza­csa­to­lás­sal, ami igen pon­tos po­zi­ci­o­ná­lást és ve­ze­tést tesz le­he­tő­vé. A ve­ze­tő­táv­cső­ egy Sky-Wat­cher 80/600 ED-t Atik 314L+ ka­me­rá­val, a csil­lag po­zí­ci­ó­ja pe­dig egy Wa­tec 120N+ nagy­ér­zé­keny­sé­gű vi­de­ó­ka­me­ra se­gít­sé­gé­vel el­len­őriz­hető a mé­rés so­rán. A vizsgált csillag fényét optikai szál vezeti a távcső primer fókuszában installált fejegységtől a teleszkóp alatti, stabil hőmérsékletű helyiségben elhelyezett spektrográfhoz, amelyben egy magas elhajlási rendekben használt reflexiós lépcsős rács végzi el a fény bontását. A kétdimenziós echelle spektrumot egy 3,2 megapixeles, nagy érzékenységű CCD kamera rögzíti. A rendszert irányító számítógépek optikai kábelen kapcsolódnak az Obszervatórium hálózatába, a mérés így nem csak a csillagvizsgálóból, de az interneten keresztül, természetesen megfelelő jogosultság és helyi felügyelet mellett, a világ bármely pontjáról is vezérelhető.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
4.1.1 Asztrofizika
4.6.14.5 Spektroszkópia
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
A műszeregyüttes kutatási-oktatási programjának célja a nagyfelbontású csillagászati spektroszkópiai észlelések és ezen keresztül a csillagok radiálissebesség-mérésének hazai meghonosítása. Fontos feladat ezen terület bázisinfrastruktúrájaként az

egyetemi csillagászati spektroszkópiai képzés színvonalas gyakorlati lehetőségének biztosítása, a hallgatók intenzív bevonása a kutatási témákba.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
5
Személyes eszközök